Dây chuyền Tỳ hưu

 DC Tỳ hưu Aquamarine  DC Tỳ hưu Aquamarine
620,000₫
 DC Tỳ hưu Ngọc Sơn Thủy  DC Tỳ hưu Ngọc Sơn Thủy
720,000₫
 DC Tỳ hưu Obsidian  DC Tỳ hưu Obsidian
470,000₫
 DC Tỳ hưu Phật Ngọc  DC Tỳ hưu Phật Ngọc
680,000₫
 DC Tỳ hưu Thạch anh Ám khói  DC Tỳ hưu Thạch anh Ám khói
650,000₫
 DC Tỳ hưu Tóc Đen  DC Tỳ hưu Tóc Đen
680,000₫
 DC Tỳ hưu Tóc xanh  DC Tỳ hưu Tóc xanh
680,000₫
 DC Tỳ hưu Tóc xanh dương  DC Tỳ hưu Tóc xanh dương
680,000₫
 DC Tỳ hưu Tỳ hưu Ngọc Bích  DC Tỳ hưu Tỳ hưu Ngọc Bích
720,000₫