Dây chuyền Tỳ hưu

 DC Tỳ hưu Mắt hổ xám tự nhiên  DC Tỳ hưu Mắt hổ xám tự nhiên
620,000₫
 DC Tỳ hưu Tóc vàng  DC Tỳ hưu Tóc vàng
680,000₫
 DC Tỳ hưu Tóc vàng  DC Tỳ hưu Tóc vàng
680,000₫