Dây chuyền Tỳ hưu

 DC Tỳ hưu Ngọc Sơn Thủy  DC Tỳ hưu Ngọc Sơn Thủy
720,000₫
 DC Tỳ hưu Phật Ngọc  DC Tỳ hưu Phật Ngọc
680,000₫
 DC Tỳ hưu Ruby Đỏ  DC Tỳ hưu Ruby Đỏ
1,250,000₫
 DC Tỳ hưu Thạch anh Ám khói  DC Tỳ hưu Thạch anh Ám khói
650,000₫
 DC Tỳ hưu Thạch anh Hồng  DC Tỳ hưu Thạch anh Hồng
650,000₫
 DC Tỳ hưu Tóc đỏ  DC Tỳ hưu Tóc đỏ
680,000₫
 DC Tỳ hưu Tóc xanh  DC Tỳ hưu Tóc xanh
680,000₫
 DC Tỳ hưu Tỳ hưu Ngọc Bích  DC Tỳ hưu Tỳ hưu Ngọc Bích
720,000₫